THĂM VIẾNG CÔ PHAN THỊ THU HÀ
Con rễ cô Hà đã chăm sóc cho cô từng bửa ăn ngon lành
Cô Phụng, cô Hà, Cô Xuyến, Thầy Phúc
Cô Xuyến, chị Tuyết - K2, Cô Hà, chị Hường - K3
THĂM VIẾNG CÔ PHAN THỊ THU HÀ